Regulamin

Regulamin

Aby Państwa pobyt przebiegał miło i przyjemnie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie następujących zasad:

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie O.W. AZALIA i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie O.W. AZALIA.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji ośrodka, w każdym pokoju / apartamencie, a także na stronie O.W. AZALIA www.azalia-ustronie.pl.

4. Pokoje wynajmowane są na "doby hotelowe". Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. O.W. AZALIA może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

6. O.W. AZALIA zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

7. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

8. Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

9. Osoby niezameldowane w O.W. AZALIA mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 8:00 do godziny 22:00. Osoby zapraszające gości na teren Ośrodka odpowiedzialne są za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody.

10. O.W. AZALIA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku.

11. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana wpłata zadatku w wysokości 30% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

12. Nie dokonujemy zwrotu należności, ani wpłaconego zadatku w razie nie dotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji.

13. O.W. AZALIA świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

14. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji lub Właściciela O.W. AZALIA, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

15. O.W. AZALIA ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku,
- wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

16. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny znajdować się na terenie O.W. AZALIA pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń, jak również używania ognia otwartego.

18. Gość O.W. AZALIA ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

19. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, O.W. AZALIA może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań O.W. AZALIA, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.

20. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć urządzenia pobierające energię, zakręcić krany oraz zamknąć okna oraz drzwi na klucz.

21. O.W. AZALIA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka czy poza jego terenem.

22. Parking Ośrodka jest: płatny, niestrzeżony - wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

23. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

24. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, O.W. AZALIA przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Ośrodka. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

25. Na terenie O.W. AZALIA obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. Zachowanie osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości.

26. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

27. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja oraz Właściciel O.W. AZALIA.

28. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

29. Na terenie Ośrodka Obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu do rachunku zostanie doliczona opłata za likwidację zapachu tytoniowego w wysokości 200zł. [art. 5 i 5a ustawy z 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r nr 10, poz. 55 z późn.zm)].

30. W pokojach O.W. AZALIA nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych - broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

31. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez właściciela O.W. AZALIA, ul. Chrobrego 11 w Ustroniu Morskim dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

32. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach / pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku / pokoju.

33. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

34. Goście O.W. AZALIA mają obowiązek stosowania się oraz przestrzegania w/w regulaminu, a także regulaminów: sauny, salki s/f, placu zabaw i gier wewnętrznego i zewnętrznego.

Noclegi Ustronie Morskie na Fb Zadzwoń i zarezerwuj juz teraz: Zadzwoń i zapytaj o nocleg nad morzem502 256 742